informacie

11. ročník TEATRO OKOLO MALOHONTU

1.9.2024, 10:00 Hlavné námestie, Rimavská Sobota

Organizátor a kontakt

Riaditeľ pretekov: Ing. Marek Urbančok

Technický riaditeľ: Maroš Ternák

Koordinátorka registrácie: Ing. Michaela Machavová

Čestný riaditeľ: Jozef Juhaniak

Organizátor: OZ Okolo Malohontu

Tel.: +421 917 270 007

Mail: info@okolomalohontu.sk

Štartovný príspevok

Výška štartovného príspevku závisí od dátumu pripísania na účet organizátora a má tri úrovne:

  • pri platbe do 31.7.2024: 25€
  • pri platbe do 25.8.2024: 30€
  • pri platbe po 26.8.2024: 40€

Platba štartovného je možná bankovým prevodom. Podrobnosti o platbe posielame na email po registrácii. Registrácia je kompletná až po zaplatení štartovného poplatku. Štartovné sa v prípade neúčasti na pretekoch nevracia ani neprenáša na druhý rok.

Harmonogram dňa pretekov

08:00 – začiatok prezentácie pretekárov, výdaj štartových čísiel
09:30 – koniec prezentácie pretekárov
10:00 – Štart pretekov Teatro Okolo Malohontu
11:45 – Cieľ – predpokladaný príjazd pretekárov
12:00 – začiatok výdaja obedov
14:00 – vyhlásenie víťazov Teatro Okolo Malohontu
15:00 – koniec výdaja obedov

Prezentácia pretekárov

– výdaj štartových čísiel bude 1.9.2024, od 8:00 do 9:30 hod. v budove Čierny Orol na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote
– pripravte si prosím vratnú zálohu za čip 20,-€, vrátenie čipov bude možné v mieste prezentácie po príjazde do cieľa
– pre identifikáciu a kontrolu dátumu narodenia je potrebné sa preukázať dokladom totožnosti (OP, licencia SZC, vodičský preukaz…)

Hlavné súťažné kategórie

Muži:
– do 34 rokov ( -1990)
– 35-49 rokov (1989-1975)
– 50-59 rokov (1974-1965)
– 60- viac rokov (1964- )

Ženy:
– 18- viac rokov (2006- )

Pretekári mladší ako 18 rokov musia priniesť súhlas rodiča!!!

Špeciálne súťaže

Súťaž tímov

– súťaže tímov sa môžu zúčastniť minimálne 4 a viac členné družstvá, do súťaže ste zaradení automaticky pri dostatočnom počte registrovaných členov tímu
– všetci členovia musia uviesť úplne rovnaký názov tímu a zaškrtnúť políčko „som členom tímu“ pri tímovej súťaži v registračnom formulári
– v cieli sa počíta čas prvých štyroch pretekárov z jedného tímu zaokrúhlený na sekundy nadol
– vyhráva tím s najnižším dosiahnutým časom, pri rovnosti časov rozhoduje poradie štvrtého pretekára v cieli

Súťaž ťažkých váh

– súťaže ťažkých váh sa môžu zúčastniť všetci cyklisti bez rozdielu veku, ktorých telesná hmotnosť sa v deň pretekov bude rovnať alebo presiahne 100,00 kg
– do súťaže NIE ste zaradený automaticky, treba sa do nej prihlásiť pri registrácií pretekára
– súťažiaci budú skontrolovaní na osobnej váhe pri prezentácií v deň pretekov (tolerancia 2% na zohľadnenie nepresnosti meracieho zariadenia), ak nesplnia podmienku súťaže budú vyhodnotení len v rámci svojej vekovej kategórie

Ceny pre víťazov

– celkový víťaz získa putovný pohár Teatro Okolo Malohontu
– prví traja v každej vekovej kategórii získajú keramickú trofej a 1kg medu od BeeLaboratory
– prvé tri tímy v súťaži tímov získajú diplom a fľašu sektu
– prví traja v súťaži ťažkých váh získajú diplom

Sprievodné vozidlá

– len sprievodné vozidlá organizátorov budú pripustené do konvoja pretekov
– sprievodné vozidlá sprevádzajúce vlastných pretekárov nie sú z dôvodu maximálnej bezpečnosti povolené
– k dispozícii bude:

  • označené neutrálne mechanické vozidlo s možnosťou uloženia náhradných kolies podľa čísla pretekára, s náhradnými dušami a veľkou pumpou za prvou hlavnou skupinou pretekárov
  • zberné vozidlo za posledným pretekárom
  • vozidlo so zdravotníckym záchranárom
  • vozidlá a motorky zabezpečujúce bezpečnosť pretekárov

Podmienky a pravidlá

– každý pretekár, člen sprievodu a divák sa pretekov zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť
– každý pretekár a člen sprievodu zodpovedá za škody ním spôsobené sebe, alebo iným
– usporiadateľ neručí za škody vzniknuté pretekárom, alebo sprievodu, ani nimi spôsobené
– účastníci sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície a organizátorov, preteká sa za plnej premávky, križovatky budú zabezpečené organizátormi a políciou
– ochranná prilba je povinná pre každého pretekára počas celých pretekov
– pretekov sa môžu zúčastniť súťažiaci len na cestných bicykloch poháňaných výlučne ľudskou silou bez pomocných motorov
– je zakázané odhadzovať odpadky po celej dĺžke trati, pod hrozbou diskvalifikácie! (okrem banánovej šupky)
– križovatky na trase pretekov budú zabezpečené štátnou políciu od prejazdu prvého pretekára do prejazdu posledného pretekára, najviac však 30 minút od prejazdu prvého pretekára, vyzývame na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a zvýšenú opatrnosť pre pretekárov jazdiacich so stratou väčšou ako 30 minút na čelo pretekov
– organizátor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií

Občerstvenie a obed

– v cieli pretekov bude k dispozícií voda a kola
– v prípade veľmi horúceho počasia bude pridaný bufet s vodou v obci Hrušovo
– po príjazde do cieľa je pre každého pretekára pripravený obed v reštaurácií Čierny orol, lístok na obed dostanete v štartovacom balíčku

1
2
3
4
1

Štart – Hlavné námestie

2

Registrácia/Obed – Čierny orol

3

Parkovisko A – ul. Jánošíkova

4

Parkovisko B  – Hlavné námestie